o firmie >>
usługi doradcze >>
szkolenia >>
publikacje >>
kontakt >>
 
 
     
     
 


Tomasz Bakalarski
Kancelaria Doradztwa Finansowego
TBSolution

Szanowni Państwo,

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku stawia przed polskimi przedsiębiorstwami nowe wyzwania i wymagania. Zmiany dotyczą wielu obszarów działalności, w tym między innymi rachunkowości. Emitenci papierów wartościowych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych po raz pierwszy sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Zmiana obowiązujących standardów rachunkowości powoduje konieczność dokonania szeregu przekształceń obejmujących odmienne sposoby wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów, rozszerzony zakres ujawnień dokonywanych w sprawozdaniach finansowych, jak również konieczność dostosowanie procedur operacyjnych do nowych wymagań. Zakres podmiotów, których dotyczą nowe wymagania nie ogranicza się wyłącznie do emitentów papierów wartościowych, ale również wielu spółek wchodzących w skład ich grup kapitałowych, a także podmiotów, które zamierzają ubiegać się o dopuszczenie do publicznego obrotu.

Kancelaria Doradztwa Finansowego TBSolution aktywnie uczestniczy w dokonujących się w Polsce przemianach. Blisko dziesięcioletnie doświadczenie zdobyte w pracy w największych firmach audytorskich tzw. Wielkiej Czwórki pozwala nam na świadczenie Naszym Klientom najwyższej jakości usług, bez równoczesnych ograniczeń jakie powodują sztywne struktury korporacji międzynarodowych. Daje to możliwość elastycznego reagowania na potrzeby Naszych Klientów, w pełni dopasowanego do ich oczekiwań. Dzięki temu Nasi Klienci bezpośrednio współpracują ze specjalistami łączącymi doświadczenie międzynarodowe z doskonałą znajomością polskiego środowiska gospodarczego.

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Tomasz Bakalarski
Biegły rewident